Marleen van Rooyen

Die uitbreek van die COVID-19-pandemie en die instel van die grendelfases het verskeie deure toegemaak.  Vir vele van ons beteken dit noemenswaardige verliese wat nie gering geskat kan word nie. 

Wanneer deure toeklap, word die lewe vanuit ander vensters beskou wat nuwe perspektief bring. Nuwe uitdagings noodsaak persone om diep in hul innerlike te delf. ʼn Wyer lewensvisie en intrinsieke bewustheid wat daaruit spruit, kan ʼn diepere besef van ingebore selfwaarde meebring. Ingebore selfwaarde is wanneer ʼn persoon sy eie waarde grondves op ingebore interne bronne. Dit behels  ingebore vermoëns en potensiaal wat ontwikkel word deur die sameloop van faktore op hul lewenspad.

Die nuwe leefomgewing wat COVID-19 skep, kan ʼn ryker lewensperspektief meebring. Dit kan lei tot ʼn hoër mate van waardering, nuwe waarneminge, klemverskuiwing van aktiwiteite, gesondheidsverwante gedragsveranderinge, ʼn groter begrip en die gevoel van eenheid met ander. 

Die instel van inperkinge het vele lewensfasette tot halt geroep. Die skielike gevoel van skaarste konfronteer jou met jou eie weerbaarheid. Jy kom tot die besef dat min dinge as vanselfsprekend aanvaar kan word, wat lei tot ‘n veel groter waardering van dit wat jy mis. Die groter waardering kan aanleiding gee tot die skep van nuwe prioriteite, wat weer verbeterde lewenskwaliteit op die langtermyn tot gevolg kan hê. Daar word met nuwe oë na lewensaspekte gekyk waaroor voorheen dalk nie veel nagedink is nie. Byvoorbeeld, met die afplatting van die inperking na fase 4, het vele voor sonsopkoms in volle vaart weggespring om litte in die buitelug te strek en die “oefenvenster” aan te gryp.

Die beperking op aktiwiteite het in baie gevalle na “stiller waters” gelei waar notisie geneem kan word van waardevolle lewenselemente wat voorheen nie werklik opgemerk is nie. ʼn Stiller leefmilieu skep tyd om by aktiwiteite uit te kom wat dikwels agterweë gebly het. Die nuwe omgewing kan bevorderlik wees vir kreatiwiteit asook vir hegter familiebande as gevolg van kwaliteit tyd wat saam spandeer is.

Die groter noodsaaklikheid om jou immuniteit op te bou, kan lei tot positiewe gesondheidsverwante gedragsveranderinge op die langtermyn.

Wanneer individue self moeilike omstandighede deurgaan, ontwikkel ʼn groter begrip en empatie vir ander. Belewenis van eiesoortige uitdagings bring ook eenheid in gemeenskappe.

Die uitbreek van COVID-19 met al sy uitdagings noodsaak jou om dieper binne jouself te delf wat ‘n toenemende besef van ingebore vermoëns en potensiaal kan meebring. Innerlike sterkte en bevoegdhede kan ontbloot word waarvan jy voorheen nie eers bewus was nie, aangesien vorige situasies dit nie vereis het nie. Mense sal dikwels na afloop van moeilike gebeure opmerk dat hulle nooit gedink het hulle is daartoe in staat nie.

Jou ingebore eienskappe en potensiaal wat jy binne jouself ontdek en ontwikkel, sal afhang van die betrokke sameloop van faktore in jou omgewing en wat jou spesifieke omstandighede vereis.

Indien jy genoodsaak is om “’n krisis te hanteer”, “uit die boks te dink”, “alleen die mas op te kom” of “te oorleef”, kan jou ingebore vermoëns wat skielik na die oppervlak kom, jou verras! Jy mag ongekende karaktertrekke soos kreatiwiteit, probleemoplossingsvaardighede, onafhanklikheid en aanpassingsvermoë binne jouself vind wat jy nooit besef het deel van jou ingebore wese was nie.

Uit die mees uitdagende omstandighede word dikwels ‘n diepgewortelde potensiaal ontdek en uitgeleef. Navorsing wys dat in baie gevalle hoe groter die mate van verlies is, hoe groter is die mate van persoonlike groei en ontwikkeling van potensiaal wat daaruit vloei.

Elke individu, asook sy eie leefwêreld, is uniek en kan nie met mekaar vergelyk word nie. Elkeen leef dus vanuit sy of haar eie verwysingsraamwerk en ontdek en ontgin sy of haar menswees op sy of haar eie tyd.

Die innerlike ontdekkingsreis is om met nuwe oë te kyk en die onmeetbare innerlike waarde binne jouself en ander raak te sien.

Marleen van Rooyen
Direkteur: Operasioneel
Goeie Hoop Sielkundige Diens